Historie

Historie České unie neslyšících, oblastní organizace Brno / Českomoravské unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Brno

Ze spolkové činnosti neslyšících v Brně delší než je těch 100 let

 • Otevření ústavu pro neslyšící děti v Trnité ulici (1832).
 • Návštěva Františka Josefa I v ústavu pro neslyšící v Trnité ulici (1880).
 • Zrušení Moravsko-slezského ústavu pro neslyšící v Brně (1919).
 • Tak jako to bylo u ostatních ústavů pro hluchoněmé, učitelé v Ivančicích nabádali ke vzniku spolku. Přípravný výbor byl založen v roce 1915. Možnost zaregistrovat stanovy mařily rakousko-uherské úřady až do vniku Československa.
 • Zaregistrování Českého spolku hluchoněmých markrabství moravského se sídlem v Brně (stanovy zaregistrovány 30. dubna 1919) – prvním předsedou se stává Vojtěch Vejchoda. Spolek neměl prostory, takže členové spolku se scházeli v okolí restaurací v blízkosti hlavního nádraží v Brně, např. v hotelu Grand. Ještě téhož roku je přejmenován spolek na Zemskou ústřední jednotu hluchoněmých pro Moravu a Slezsko v Brně (dále jen ZÚJHM). Žádost o zaregistrování stanov byla podána 23. 3. 1919.
 • Po roce 1919 v Brně vznikala řada spolků (například Sportovní klub neslyšících).
 • V roce 1925 ZÚJHM otevřel útulnu Domov hluchoněmých (plnil tak svůj závazek zřídit útulnu dle stanov), následně vznikaly i různé dílny obuvníků, švadlen a stolařů (1930).
 • Započal se vydávat ZÚJHM časopis Přitel (16. 3. 1929).
 • 1949 – likvidace spolku ZÚJHM a dalších spolků v Brně.
 • 1949 – 1990 povolena činnost pouze v rámci Národní fronty a to pod Svazem invalidů (de facto státní organizace).
 • 1951 – 1990 zřízení Svazu pro spolupráci s armádou (SVAZARM) při této československé branné organizaci se sdružovali také neslyšící.
 • 1991 – likvidace Svazu invalidů a rozhodnutí ČSFR o převodu majetku likvidovaného Svazu invalidů na nově vzniklé organizace (pozn. v o majetek se přihlásila v roce 1991 z organizací pro osoby se sluchovým postižením pouze nově založený Svaz sluchově postižených v ČR. I když v dané době už existovala Česká unie neslyšících, tak její zástupci o těchto možnostech vůbec netušili. Organizace, které majetek převzaly potvrdily, že zastupují všechny zdravotně postižené v ČR.
 • 1990 – SVAZARM transformován do Sdružení technických sportů a činností.

Počátky znovuobnovení organizací osob se sluchovým postižením a historie ČUN Brno/ČMUN Brno.

 • 1990 zákon o občanských sdruženích – dal opět možnost vzniku nezávislých organizacích na státu. V této době vzniká Česká unie neslyšících, Svaz sluchově postižených v ČR a další organizace.
 • 1991 – 2017 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno (jako ČUN Brno). Část členů ze SVAZARMU a Svazu invalidů přechází do této organizace.
 • 1992 – Česká unie neslyšících začala vydávat časopis UNIE
 • 1993 – otevření Denního vzdělávacího stacionáře se SORDOSem.
 • 1998 – část členů vystupuje z ČUN Brno a zakládá novou organizaci Unii neslyšících Brno. Nerespektují původní členy a způsobují jim problémy.
 • 1998 – 1999 obnova organizace ČUN Brno.
 • 1999 – vyřešená krize.
 • 2010 – Ukončení vydávání časopisu UNIE.
 • 2011 – 2012 velká krize celé ČUN (Odchod prezidenta za podivných okolností, záchrana nahromaděných dluhů, špatných projektů apod.)
 • 2013 – 2017 Postupný přechod členů ČUN Brno do Českomoravské unie neslyšících a následně do pobočného spolku Brno dle nového občanského zákoníku (NOZ).
 • 2016 – znovuobnovení časopisu UNIE (první rok v elektronické podobě a druhý rok i v tištěné podobě)
 • 2017 – dosud Českomoravská unie neslyšících z.s., oblastní pobočný spolek Brno (členové a zájmové neprofesionální činnosti).
 • 2017 – transformace České unie neslyšících (jako spolku) na ústav Česká unie neslyšících, z.ú. (profesionální služby pro osoby se sluchovým postižením jako jsou sociální služby a další).

Předsedové skupiny unie neslyšících (ČUN Brno/ČMUN Brno)

1991 – 1992       Věra Waldhansová (první předseda ČUN Brno)

1992 – 1995      Ivan Fišer

1995 -1996         Alena Válková

1996 – 1998       Svatopluk Žamboch

1998 – 1998       Jana Pecinová

1998 – 2012       Vladimír Válka

2013 – 2014       Kateřina Chytrá

2014 – 2016       Veronika Slámová

2016 – 2017       Gabriela Pecová

2017 – 2018       Vlastimil Chlumský (za ČMUN p.s. Brno)

2018 – dosud     Ondřej Jeřábek

 

Sídlo organizace (pobočného spolku):

1991 – 1993                      Svazarm neslyšících v Řečkovicích (kancelář v Lesné)

1994 (1-4)                          Blučina

1994 (5) – 1995 (12)        Busíkova 3

1996 – 1998                      Božetěchova ulice

1998 – dosud                    Údolní 53 (areál VUT Brno)

Zdroje:

 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. díl. Jaroslav Hrubý. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. 395 s, il. ISBN 8072160966.
 • Časopisy UNIE, vydavatel Česká unie neslyšících, z.ú. (např. UNIE 9 – 10/20008 Rozhovor s Vladimírem Válkou.
 • Základní dokumenty a interní materiály České unie neslyšících, z.ú.